კიბერ უსაფრთხოება

კიბერ უსაფრთხოება

კიბერ უსაფრთხოებასერვისის გაწევის საწყის ეტაპზე ხდება კომპანიაში არსებული ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება და უსაფრთხოების ტესტირება რაც გულისხმობს:

გამოავლინე რისკები და საფრთხეები

ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკებისა და ტექნიკური სისუსტეების იდენტიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის ბიზნეს პროცესებზე.

მართე რისკები

ბიზნეს პროცესთან შესაბამისი პოლიტიკებითა და ტექნიკური კონტროლის მექანიზმების დანერგვით რისკების პრევენცია ორგანიზაციაში.

შეინარჩუნე უწყვეტობა

კიბერინციდენტის დადგომის შემთხვევაში კომპანიას აქვს შესაძლებლობა შეინარჩუნოს ბიზნესის უწყვეტობა და მინიმუმამდე დაიყვანოს შესაძლო დანაკარგი.